Privacyverklaring

Privacyverklaring ZooLogistics

ZooLogistics is een gespecialiseerd agent voor transport van huisdieren en exoten. Wij verzorgen ook commerciële transporten van dieren of biologische producten. Naast dat wij ons zeer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de dieren tijdens het logistieke proces, voelen wij ons ook verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens als klant. ZooLogistics is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerkingen die wij verrichten voor de uitvoering van de transportovereenkomst. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u in vertrouwen aan ons heeft verstrekt. ZooLogistics houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Uw naam en contactgegevens zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Naast algemene persoonsgegevens, kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zeer gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden door een verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw BSN of foto.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

ZooLogistics heeft persoonsgegevens van klanten nodig om de transportovereenkomst te kunnen uitvoeren. We hebben de persoonsgegevens nodig voor: • het opstellen van de overeenkomst; • het regelen van de transport; • het onderhouden van contact met u als klant; • het doen van betalingen of het innen van vorderingen; • het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van de accountantscontrole; • het nakomen van wettelijke verplichtingen (o.a. de verplichte identificatie van verzender op basis van de EU Verordening 2015/1998). Naast de uitvoering van de overeenkomst verwerken hebben wij persoonsgegevens nodig voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. Geïnteresseerden hebben zich hiervoor aangemeld op de website van ZooLogistics. Welke persoonsgegevens verwerken we?
ZooLogistics verwerkt verschillende persoonsgegevens die wij van u ontvangen.
Wij verwerken onder andere de onderstaande gegevens:

 • volledige naam;
 • geslacht;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs (BSN en pasfoto afgeschermd);
 • administratienummer;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer.
Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

ZooLogistics verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Voor onze administratie moeten we bepaalde persoonsgegevens bewaren. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. ZooLogistics bewaart de financiële gegevens 7 jaar voor de belastingdienst. Overige gegevens verwijderen we na afloop van de transportovereenkomst. De vernietiging van de gegevens vindt op een zorgvuldige manier plaats.

Gegevens delen met andere organisaties

ZooLogistics verstrekt persoonsgegevens aan een derde partij indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de transportovereenkomst. Voor het vervoer van het dier van en naar de luchthaven verstrekken wij de noodzakelijke gegevens aan de koeriersdienst. Voor het regelen van de luchttransport verstrekken wij de noodzakelijke persoonsgegevens aan de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wij hebben onze ICT uitbesteed aan een gespecialiseerd automatiseringsbedrijf. De uitvoering van de diensten van dit bedrijf brengen met zich mee dat ook persoonsgegevens worden verwerkt, zoals bij het maken back-ups van onze data. Met deze organisatie hebben wij strenge afspraken over privacy gemaakt middels een verwerkersovereenkomst. Overheidsinstanties of andere instanties met een wettelijke taak, zoals de politie en de douane, kunnen informatie over een verzending bij ons opvragen. Wij zijn verplicht om persoonsgegevens te delen met dergelijke organisaties indien daar formeel om wordt verzocht.

Welke privacyrechten heeft u?

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, overdracht, verzet en beperking ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken kunt u per e-mail, de website of schriftelijk indienen bij ZooLogistics. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 020-3165098 E-mail: m.verhaart@zoologistics.com

Bezoek- en postadres:

ZooLogistics BV Avio Trade Park Hoeksteen 153 2132 MX Hoofddorp

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. ZooLogistics kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Heeft u vragen, neem dan contact op
  E-mail : info@zoologistics.nl
  Phone: +31 (0)20 – 316 50 90
  Fax : +31 (0)20 – 316 50 99

  Ons bezoekadres
  ZooLogistics BV
  Avio Trade Park
  Hoeksteen 153
  2132 MX Hoofddorp

  Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur